หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ดินทอง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
การบริหารบุคคล

PERSONNEL
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ นั้น จะให้ความสำคัญแต่จัดสรรงบประมาณไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
ปรับปรุงและสร้างถนนรวมถึงถนนเพื่อการเกษตร ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงถนนเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม และถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้สะอาดและสวยงาม

ผลักดันโครงการชลประธานระบบท่อเพื่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร และจัดทำโครงการกระจายน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินทองให้ได้รับน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงคลองส่งน้ำขนาดเล็กสู่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขุดลอกห้วยหนองคลอง ลำห้วยสาธารณะประโยชน์เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้การเกษตร

ปรับปรุงระบบทางเดินเท้า ขุดลอกร่องระบายน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนส่งเสริมการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การทำนา เกษตรแบบผสมผสาน และปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ

พัฒนาคุณภาพแรงงาน และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

สนับสนุนให้ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื่อสินค้าราคาถูก และมีคุณภาพป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เสริมสร้างการจ้างแรงงานในพื้นที่ โดยผ่านโครงการต่างๆ ของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ
 

การพัฒนาสังคมโดยการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมคุณภาพดังนี้
จัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสมองที่พร้อม ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดทั้งพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและรัฐ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีขาดทุนทรัพย์

สนับสนุนการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การบริการความรู้ด้านสาธารณะสุขมูลฐานแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีพลานามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง

ฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้คงอยู่สืบไป

สนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนา และยกระดับสถานศึกษาและให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน พัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

สนับสนุนและส่งเสริมการออกกำลังกาย การกีฬาทุกประเภท ทุกระดับ การนันทนาการทั้งระดับนักเรียน เยาวชนและประชาชน

ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมเยาวชนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ร่วมกัน

ให้การสงเคราะห์แก้เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือนร้อนให้พ้นจากสภาพปัญหา และสามารถดำรงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพึ่งพาเกื้อกูลกัน

ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

พัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของตำบลให้คงอยู่ตลอดไป

ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคมโดยสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงาน เช่นระบบสาธารณสุขมูลฐาน งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ งานอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 087-315-5857
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10