หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 

การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่างๆ นั้น จะให้ความสำคัญแต่จัดสรรงบประมาณไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชนและความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกโดยดำเนินการดังต่อไปนี้
ปรับปรุงและสร้างถนนรวมถึงถนนเพื่อการเกษตร ร่องระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

จัดให้มีแสงสว่างบริเวณถนน ตรอก ซอย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงถนนเพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้า ที่อยู่อาศัยและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสารสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อม และถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้สะอาดและสวยงาม

ผลักดันโครงการชลประธานระบบท่อเพื่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร และจัดทำโครงการกระจายน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดินทองให้ได้รับน้ำเพื่อการเกษตร ตลอดจนปรับปรุงคลองส่งน้ำขนาดเล็กสู่แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ขุดลอกห้วยหนองคลอง ลำห้วยสาธารณะประโยชน์เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้การเกษตร

ปรับปรุงระบบทางเดินเท้า ขุดลอกร่องระบายน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง
 

การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่งเสริมอาชีพและยึดหลักเศรษฐกิจอย่างพอเพียง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนส่งเสริมการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การทำนา เกษตรแบบผสมผสาน และปศุสัตว์ เพื่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างอาชีพ

พัฒนาคุณภาพแรงงาน และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

สนับสนุนให้ประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื่อสินค้าราคาถูก และมีคุณภาพป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ

ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เสริมสร้างการจ้างแรงงานในพื้นที่ โดยผ่านโครงการต่างๆ ของการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ