หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

บริการประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

การรับชำระภาษีป้าย


รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบต.ดินทอง


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ อบต.ดินทอง


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดินทอง


การแจ้งขุดดิน อบต.ดินทอง


การแจ้งถมดิน อบต.ดินทอง


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)


การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร


การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกินไม่เกิน200 ตารางเมตร

  (1)     2