หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 3 ข้อ 17 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนดินทอง ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 และผู้บริหารได้พิจาณาอนุมัติแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09.56 น. โดย คุณ วิภาวดี รัศมี

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560