หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2563
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้างหน่วยงาน
    - สภาพทั่วไป
    - สภาพสังคม
    - โครงสร้างองค์กร
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
    - บาทบาทหน้าที่
    - อำนาจหน้าที่
    - โครงสร้างองค์กร
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - เว็บบอร์ด อบต
    - ช่่องทางติดต่อสอบถาม
    - Facebook
    - E-mail
  o9 Social network
    - เว็บไซต์
    - Facebook
    - E-mail
    - Line ไฟล์แนบ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    - รายงานผลการปฏิบัติงาน
    - รายงานผลการกำกับติดตาม
    - รายงานทางการเงิน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
    - รายงานผลการกำกับติดตามประจำปี
    - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  (1)     2      3      4      5