หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักกณฑ์และวิธีการประมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล (รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒) [ 3 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.ดินทอง [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ปฎฺิทินและขั้นตอนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน พจนานุกรมสมรรถนะในการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
แผนการพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.2561-2563) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 78  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)