หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
GENERAL
เกี่ยวกับตำบล
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.ดินทอง 055-394-096
E-mail : ..................................
 

 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 8 เม.ย. 2560 ]   อ่าน 340 

 
 
การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาของ อปท.  [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่องโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ E-plan ที่ พล 0023.3/ว 6377 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6369 ลว 16 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ขอจิดตามรายงานผลการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2562  [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
แจ้งเวียนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงชองมนุษย์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6298 ลว 11 ต.ค. 62 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6345 ลว 15 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
แจ้ง อบจ.พล. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งปมรายจ่ายงบกลางฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 17404 ลว 11 ต.ค. 62 [ 15 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 96 
ส่งรายงานงบประมาณทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS  [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 41 
ขอส่งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารสุขฯ [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 53 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และประกาศสถานศึกษาฯ ที่ พล 0023.3/ว 6317 ลว 11 ต.ค. 62 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
การจัดตั้งงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 345 ลว 11 ต.ค. 62 [ 11 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 6283 ลว 10 ต.ค. 62  [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล พล 0023.1/722 ลว.30 ก.ย. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ งปม. 2562 งวด 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6282 ลว 10 ต.ค. 62 [ 10 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 กค. มท 0803.4/ว4178  [ 11 ต.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4177  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4176  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4155  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว4128  [ 10 ต.ค. 2562 ]
การดำเนินการรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ 1-6 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว724  [ 10 ต.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว133  [ 10 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการค [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ดอนทอง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
อบต.วังทอง ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองพระ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ ดูแลรับใช้ตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชน [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง ม.12,14 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.วัดโบสถ์ ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังยาง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ ประกาศเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมแสงสงคราม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคร [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ชุมแสงสงคราม งานปศุสัตว์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จัดกิจกรรมฝีกอบรมใหความ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก Phitsanulok Change For Good เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ ภารกิจหน้าที่เทศบาลตำบลบางระกำ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 16 ตุลาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา เทศบาลตำบลนครไทย (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่ย้ายกลับบ้านค่ะ แม่ลูกอ่อน (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 0
ทต.เนินมะปราง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.เนินมะปราง ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริงชัยใจเกษตร

วัดกกไม้แดง
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดินทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560