หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
ที่ทำการ อบต.ดินทอง
วิสัยทัศน์ อบต.ดินทอง
องค์กรแห่งการพัฒนา และบริการสาธารณะ
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัดกกไม้แดง ศาสนสถานสำคัญ
ของตำบลดินทอง
เจ้าแม่กวนอิมและพระนอนองค์ใหญ่ วัดกกไม้แดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง
เพาะปลูกพันธุ์ไม้
อาชีพสร้างรายได้ของตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.ดินทอง 055-394-096
E-mail : dinthongwangthong@hotmail.com
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
ส่งสำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบแลำคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ที่ พล 0023.4/ว 687 ลว. 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 8610 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ที่พล.0023.5/688 ลว.9ธ.ค.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8594 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการงบประมาณซึ่งจะต้องก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8609 ลว 9 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป้นหน่วยงานรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) ที่ พล 0023.3/ว 8600 ลว 9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การโอนเงินจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงปม. พ.ศ.2565 อุดหนุนครุภัณฑ์ถ่ายโอนแก่อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/20937ลว 9ธ.ค.2564 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ขอเชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการประเมิน ITA เข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์ และรับลิค์สำหรับเข้าร่วมประชุม ที่ พล 0023.4/ว 685 ลว. 8 ธ.ค.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลกนำส่งรายได้ให้ อปท. เดือน ต.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 686 ลว.9 ธ.ค. 64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
โครงการพัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญเเละสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ระบบ digital pension [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว 8569 ลว.8 ธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัตกการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.5/ว 8570 ลว.8 ะันวาคม 2564  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
แผนปฏิบัติราชการายปี( พ.ศ.2565)ของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล0023.3/ว 8588 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรอปท. [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8573 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8572 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
คู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และคู่มือแนวทางการดำเนินการเพื่อคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รัยการประกาศเกียรติคุณ ที่ พล 0023.4/ว 682 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 678 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 60 
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.3/ว 683 ลว7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
 
 
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2950  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือให้เปิดระบบการทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว173  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.3/ว2927  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และแบบหนังสืออื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2948  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2949  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2952  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2951  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ สถ. (ระบบ Webex แบบ Cloud Meeting) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2928  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการปฏิบัติในการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2930 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) กพส. มท 0810.2/ว2944  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การรายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2926  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อและกำหนดการโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ รุ่นที่ 3 สบ.พถ. มท 0807.2/ว2934  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว177  [ 8 ธ.ค. 2564 ]
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ แก้ไขเพิ่มเติม คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมพิราม รับมอบเกียรติบัตร ด้านการมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านคลอง 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.แม่ระกา ประกาศ อบต. เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แม่ระกา ประชาสัมพันธ์กฎหมายใหม่ เรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนัง [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.14 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นิคมพัฒนา รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ITA) [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะตูม รายงานการประชุมสภา อบต.มะตูม วิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1วันที่ 17 กันยายน 256 [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.มะตูม รายงานการประชุมสภา อบต.มะตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม รายงานการประชุมสภา อบต.มะตูม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 วันที่ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.มะตูม รายงานการประชุมสภา อบต.มะตูม วิสามัญสมัย 1/2564 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ุ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.พรหมพิราม ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) กับสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพ [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.พรหมพิราม กิจกรรม 5ส และปลูกพืชผักสวนครัวภายในเขตพื้นที่อบต.จำนวน 10 ชนิด [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ห้วยแก้ว แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เทศบาลตำบลห้วยแก้ว [ 9 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริงชัยใจเกษตร

วัดกกไม้แดง
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดินทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ดินทอง

facebook
อบต.ดินทอง
อบต.ดินทอง