หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
ที่ทำการ อบต.ดินทอง
วิสัยทัศน์ อบต.ดินทอง
องค์กรแห่งการพัฒนา และบริการสาธารณะ
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัดกกไม้แดง ศาสนสถานสำคัญ
ของตำบลดินทอง
เจ้าแม่กวนอิมและพระนอนองค์ใหญ่ วัดกกไม้แดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง
เพาะปลูกพันธุ์ไม้
อาชีพสร้างรายได้ของตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.ดินทอง 055-394-096
E-mail : dinthongwangthong@hotmail.com
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัด อปท.ที่ พล 0023.2/ว6587 ลว. 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 21 
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6583 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
แจ้ง ทน.พล. โครงการพัฒนาวิชาศึกษานิเทศก์ในสถานการณ์โควิด 19 และมุมิตาจิตศึกษานิเทศก์ผู้เกษียณราชการ 2564ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15747 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 542 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 50 
การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6588 ลว 22 ก.ย.64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 37 
การดำเนินกิจกรรม หมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 543 ลว 22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน ก.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 541 ลว.22 ก.ย. 64 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ พล 0023.5/15675 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 70 
แจ้ง อ.วัดโบส์ ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/15696 ลว 21 ก.ย.64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5399 ลว 20 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ ว 15674 ลว. 21 ก.ย. 64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ พล 0023.3/ว 6553 ลว 21 ก.ย. 64  [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 540 ลว 21 ก.ย.64 [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 109 
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว6535 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 120 
การรายงานและบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แทนตำแหน่งว่าง) ที่ พล 0023.4/ว 6542 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
รายงานสรุปผลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New normal ระดับ 3 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 539 ลว 20 ก.ย.64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
แจ้ง อ.วังทอง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/15608 ลว 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 25 
ด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้อปท.รายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในสถานการณ์ฯ ที่ พล 0023.1/ว 538 ลว. 20 ก.ย. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 76 
ด่วนที่สุด เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.2/ว6536 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 74 
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 6540 ลว. 20 ก.ย. 64 [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 67 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่) กองช่าง โดยวิ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) กองสาธารณสุขและ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พันเสา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกส [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พันเสา นายธราดล อภิจารี ปลัดอาวุโสอำเภอบางระกำ และนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พันเสา ประชุมสภาเทศบาลตำบลพันเสา สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กันยา [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดพริก มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บำรุงรักษษและซ่อมแซมเครื่ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ เทศบาลตำบลบางระกำ ร่วมกับ อสม.ทำการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเชิงรุก ณ ภาย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องพิรุณแก้ว [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดอนทอง แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.วังทอง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่บทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้ารับรางวัลการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธาร [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นครไทย งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนครไทยฝึกซ้อมแผนการระงับอัคคีภัย [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนภายในตำบลนิคมพ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิค [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริงชัยใจเกษตร

วัดกกไม้แดง
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดินทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
อบต.ดินทอง

facebook
อบต.ดินทอง
อบต.ดินทอง