หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

e-Service
 
ที่ทำการ อบต.ดินทอง
วิสัยทัศน์ อบต.ดินทอง
องค์กรแห่งการพัฒนา และบริการสาธารณะ
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัดกกไม้แดง ศาสนสถานสำคัญ
ของตำบลดินทอง
เจ้าแม่กวนอิมและพระนอนองค์ใหญ่ วัดกกไม้แดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง
เพาะปลูกพันธุ์ไม้
อาชีพสร้างรายได้ของตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.ดินทอง 055-394-096
E-mail : dinthongwangthong@hotmail.com
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
แจ้งให้ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เลื่อนโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2564 ในรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ที่ พล 0023.2/ว152 ลว. 5 มีนาคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี ประจำปี 2564 ที่ พล 0023.5/ว 1730 ลว 4 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ารกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ที่พล 0023.3/ว3774 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด อปท.เป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ที่พล 0023.3/ว3774 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี ที่พล 0023.3/ว1741 ลว 5 มี.ค.64 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว1737 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศุกยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถาบันสังกัด อปท. พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่พล0023.3/ว1736 ลว4มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ที่พล 0023.3/146 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลกรทางการศึกษา สังกัดอปท. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว145 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
แจ้งแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.1/ว 148 ลว. 4 มีนาคม 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ขอสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม(Trining Needs) ด้านการส่งเริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ พล 0023.3/ว147 ลว 4 มี.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ที่พล 0023.3/ว1734 ลว 4 ม.ค.64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 ที่ พล 0023.2/ว1701 ลว 3 มี.ค. 64 [ 4 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
ตอบแบบสอบถามผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 142 ลว. 3 มี.ค. 64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
ขอความร่วมมือแจ้งอปท. เขาร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว144 ลว 3 มี.ค.64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 70 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (e-gp) รุ่นที่1-9 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว1689 ลว 3 มี.ค. 64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 61 
การโอนเงินจัดสรร งปม ปี2564 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ งวดที่2 ด่วนที่สุด ที่ พล0023.5/ว1681 ลว 3 มี.ค. 64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
การนำส่งเงินรายได้ของ อปท. ที่ี พล0023.5/ว140 ลว. 3 มี.ค.64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 124 
เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ พล 0023.3/ว 141 ลว 3 มี.ค. 64 [ 3 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
 
 
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 4 มี.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.3/ว432 [เกณฑ์การประเมิน] [รายชื่อโรงเรียน] [รายชื่อสถานศึกษา]  [ 4 มี.ค. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว435  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การหารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก กม. มท 0804.3/ว436  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กต. มท 0818.2/ว434  [ 3 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805.2/ว431  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลบ้านเพ และเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1247  [ 3 มี.ค. 2564 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว416 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว429  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การเลื่อนกำหนดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว426  [ 3 มี.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ กค. มท 0803.3/ว428  [ 3 มี.ค. 2564 ]
ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 : การตรวจเยี่ยม Online) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว427 [เอกสารแนบ]  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรุ่นที่ 4-5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว425  [ 3 มี.ค. 2564 ]
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว403  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แบบ Active Learning ด้วยเทคนิคการบริหารสมองส่วนหน้า (Executive Function : EF) และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA) ประจำปี พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.5/ว413 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3-4, 6, 8 และรุ่นที่ 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว423 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว415 [รายชื่อ]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี กศ. มท 0816.5/ว390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.4/ว393 [รายชื่อ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303-64) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว408 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว410  [ 1 มี.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ.  [ 1 มี.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว407  [ 1 มี.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แบบตอบรับ]  [ 1 มี.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1190  [ 1 มี.ค. 2564 ]
 
 
 
 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง กำหนดการประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบร [ 22 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 82 
อบต.บ้านยาง ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตัดหญ้าแบบเดินตาม หมายเลขครุภัณฑ์ 441- [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาธงเทศบาลตำบลนครไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครไทย โดยว [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ จับงูเหลือม ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ดงประคำ องค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรพย์ขอ [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.นาบัว องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว สามารถชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ชำร [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัณฑิต มายอด หมู่ที่ 10 ต [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สมอแข โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น การบันทึกบัญชีหน่วยง [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
อบต.ศรีภิรมย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ เปิดกฏหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 5 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริงชัยใจเกษตร

วัดกกไม้แดง
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดินทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10