หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

HOME
ข้อมูลหน่วยงาน

GENERAL
บุคลากร

STAFF
ข่าวสาร

NEWS
แผน

PLANNING
รายงาน

REPORT
ระเบียบ

RULES
บริการประชาชน

SERVICE
 
ที่ทำการ อบต.ดินทอง
วิสัยทัศน์ อบต.ดินทอง
องค์กรแห่งการพัฒนา และบริการสาธารณะ
มุ่งสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัดกกไม้แดง ศาสนสถานสำคัญ
ของตำบลดินทอง
เจ้าแม่กวนอิมและพระนอนองค์ใหญ่ วัดกกไม้แดง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดินทอง
เพาะปลูกพันธุ์ไม้
อาชีพสร้างรายได้ของตำบลดินทอง
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1
2
3
4
5
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
ติดต่อ อบต.ดินทอง 055-394-096
E-mail : dinthongwangthong@hotmail.com
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 2) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 12 
สรุปผลการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ที่ พล 0023.2/ว2368 ลว 2 เม.ย. 63 (ส่วนที่ 1) [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 2320 ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 33 
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว2319ลว 31 มี.ค. 63 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 29 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2354 ลว. 1 เม.ย. 63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 28 
หารือแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2269 ลว. 31 มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 54 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/2334 ลว.1 เม.ย.63 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 55 
การสนับสนุน งปม.โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต CCTV ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2270 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 92 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 3) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 182 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 2) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 177 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครังที่ 3/2563 ที่ พล 0023.2/ว 2277 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (ส่วนที่ 1) [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 170 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 134 
การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 95 
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2268 ลว 31 มี.ค. 63 [ 31 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 32 
การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ที่ พล 0023.3/ว 215 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 42 
แจ้ง อ.เมือง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯสถานีอนามัยที่ได้รับการถ่ายโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 5072 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 43 
มาตรการการดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2235 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 286 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 2236 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 96 
ขอส่งคู่มือการบริหารจัดการน้ำด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินและแนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2263 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 35 
ขอส่งข้อมูลระดับน้ำกักเก็บ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มต่ำ 12 ทุ่ง และทุ่งบางระกำ ที่ พล 0023.3/ว 2246 ลว 30 มี.ค. 63 [ 30 มี.ค. 2563 ]    อ่าน 23 
 
 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5226-5229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3/ว1021  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
ทต.บึงระมาณ นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เขตรับผิดชอบ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 25 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าตาล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบป [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ในเขตตำบลหัวรอ 12 จุดดังนี้ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.วังพิกุล ขออภัยในความไม่สะดวก [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.บางระกำ กำลังใจของคนทำงาน คือ รอยยิ้มของประชาชน การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิค-19 ครั้งที่ 5 ณ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บางระกำ ภารกิจหน้าที่ เทศบาลตำบลบางระกำ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล การตั้งด่านเพื่อคัดกรองการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ห้วยแก้ว “ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ” [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ด้วยระบบ ZOOM [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแขม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.น้ำกุ่ม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง จัดตั้งด่านภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลวังทอง จำนวน ๑๒ ด่าน เพื่อคัดกรองประ [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริงชัยใจเกษตร

วัดกกไม้แดง
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ดินทอง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 2 พ.ค. 2560
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-394-096
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10